Kicki (Christel) Zacharoff
Göteborg
Tel: 070-8230384