SRC välkomnar alla medlemmar till en heldag i Örebro den 18:e mars. Vi börjar dagen med årsmöte och prisutdelning årets katt, efter det kommer vi ha en kort genomgång/information kring  dvärgväxt. Möjlighet till diskussioner och frågor kommer att ges. Efter lunch kommer Cecilia Alsmark och pratar om olika parasiter med fokus på framförallt Giadia och Tritrichomonas Foetus. Cecilia arbetar som forskare på SVA. Hon är en av medförfattarna till de två reportagen kring dessa parasiter som finns i de senaste numren av ”Våra katter”. Det kommer att ges goda möjligheter till frågor, funderingar och fördjupande diskussioner.

Vi hoppas på att många har möjlighet att komma den här dagen, det är viktiga frågor som berör oss alla. Självklart kan man välja att vara med del av dagen också.

Hålltider
9.30                   Kaffe + smörgås
10.00                 Årsmöte + prisutdelning Årets SRC-katter med fina priser från Royal Canin
11.00                 Diskussion/information dvärgväxt
12.00                 Lunchpaus
13.00                 Föreläsning Parasiter
Ca 14.30           Fika
16.00                 Avslut

Plats: Tomtagatan 9, 702 22 Örebro. Parkering finns i anslutning till lokalen.

Föreläsningen är gratis för SRC’s medlemmar. Nya medlemmar är givetvis varmt välkomna och kan betala medlemskapet på plats. (Swish går bra.) SRC bjuder på fika under dagen men lunchen får var och en stå för.

Lokalen kan endast ta 50 personer så det är först till kvarn som gäller!

Anmälan dig senast måndag 13 mars via: https://www.scandinavianragdoll.com/anmalan/

 

Dagordning årsmöte

Dagordning för Scandinavian Ragdoll Clubs årsmöte den 18:e mars 2017 i Örebro.

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötet behörigen utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justerare och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2018
11. Fastställande av arvoden
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Val av styrelseledamöter och -suppleanter
– Ordförande, 1 år (fyllnadsval)
– Vice ordförande, 2 år
– Sekreterare, 2 år
– Ledamot, 1 år (fyllnadsval)
– Ledamot, 1 år (fyllnadsval)
– Ledamot, 2 år
– Suppleant, 1 år
– Suppleant, 1 år
– Suppleant, 1 år
– Suppleant, 1 år
14. Val av revisor och revisorsuppleant
– Revisor, 2 år
– Revisor, 1 år (fyllnadsval)
– Revisorsuppleant, 1 år
15. Val av valberedning
– Tre ledamöter, 1 år
16. Motioner och övriga ärenden (inga inkomna)
17. Prisutdelning Årets SRC-katter 2016
18. Mötets avslutande

Varmt välkommen!
SRCs styrelse

 

Valberedningens förslag till styrelsen 2017

Styrelseposter År Sittande Valberedningens förslag 2017
Ordförande 2 år Marie Gerdin Helene Lisnell (fyllnad 1 år)
Vice Ordförande 2 år Anna-Karin Holm Anna-Karin Strand
Sekreterare 2 år Helene Lisnell Anna-Karin Holm
Ledamot ( 1:a) 2 år Veronica Löfgren Marie Gerdin (fyllnad 1 år)
Ledamot ( 2:a) 2 år Anna-Karin Strand Liselotte Wendel (fyllnad 1 år)
Ledamot (3:a) 2 år Anna Mångs Anna Mångs
Suppleant (1:a) 1 år Liselotte Wendel Ann-Sofie Björnstjerna
Suppleant (2:a) 1 år Annelie Nyborg Susanna Hansson
Suppleant (3:a) 1 år Marie Bay Marie Bay
Suppleant (4:a) 1 år Marianne Karlsson Helene Sartoft
Funktionärer
Revisor 2 år Birgitta Karlsson Vakant
Revisor 2 år Ann-Sofie Björnstjerna Vakant (fyllnad 1 år)
Revisorsuppleant 1 år Berit Andreasson Vakant

Valberedning 2017
3 vakanta poster

Varje huvudmedlem och familjemedlem som betalt fastställd medlemsavgift och som lägst blir 16 år under året samt hedersmedlem har rösträtt. Röstning sker genom personlig närvaro eller via poströstning. Vid poströstning till relativ omröstning skall kuvertet innehålla skriftlig röst, med egenhändig namnteckning, samt på utsidan vara försett med tydligt angiven avsändare och vara valberedningen tillhanda senast 10 dagar före mötet dvs senast 10 mars.

Poströster skickas på röstsedeln till:
Ulla Ekdahl
Spannlandsgatan 16
414 79 Göteborg