§ 1 BENÄMNING, TILLHÖRIGHET OCH SYFTE

§ 1.1 Scandinavian Ragdoll Club (SRC)

Klubben är en ideell förening. Dess namn är Scandinavian Ragdoll Club och förkortas SRC. Klubben har sitt huvudsäte i Sverige.

§ 1.2 SRC:s syfte

Klubbens syfte är att
– ge ragdollägare och -intresserade möjlighet att verka i en, för rasen, speciell förening.
– arbeta för en sund avel och hälsosam ras.
– öka kattens status samt verka för att ragdollen hålls renrasig, himalayamaskad och blåögd.
– motverka missförhållanden inom katthållning i enlighet med gällande djurskyddslagstiftning.
– verka för gott kamratskap och sammanhållning inom klubben till gagn för rasens utveckling.
– tillhandahålla avels- och hälsoråd för klubbens medlemmar.
– ge nya kattägare möjlighet att komma in i en gemenskap och få stöd i frågor kring utställning och avel
– informera och ge kunskap om ragdoll till alla intresserade.

§ 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 2.1 Beslutande instans

SRC:s beslutande instanser är årsmöte och extra årsmöte. När årsmötet inte är samlat, är styrelsen SRC:s beslutande instans och ansvarar för föreningens förvaltning. SRC:s styrelse är underkastad årsmötets beslut.

§ 2.2 Firmateckning

Ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

§ 2.3 Tystnadsplikt

Samtliga styrelseledamöter, suppleanter och funktionärer inom SRC har tystnadsplikt och får därmed inte röja information som kan leda till skada eller men för den enskilde.

§ 2.4 Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari t o m den 31 december.

§ 2.5 Stadgeändring

För ändring av klubbens stadgar erfordras beslut på två av varandra följande årsmöten varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut om ändring ska för att vara giltigt fattas med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

§ 2.6 Upplösning

För upplösning av klubben erfordras beslut på två av varandra följande årsmöten varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning ska för att vara giltigt fattas med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster. Vid beslut om föreningens upplösning skall dess ekonomiska behållning och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med SRC:s syfte (§ 1.2). Beslut ska även fattas om var föreningens handlingar ska arkiveras. Dessa beslut skall fattas vid ordinarie eller extra årsmöte. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 3 MEDLEMMEN

§ 3.1 Medlemskap

Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person på saklig grund kan anses skada klubbens intressen och verksamhet. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.

§ 3.2 Typer av medlemskap

Medlemskap kan erhållas som huvud-, heders-, kattunge- samt familjemedlem. Med hedersmedlem menas person som på ett förtjänstfullt sätt främjat SRCs mål respektive verksamhet och därför invalts som sådan i klubben av ordinarie årsmöte. Med familjemedlem menas person som tillhör samma hushåll som huvudmedlem

Huvud- och hedersmedlemskap innebär
– rösträtt
– kan föreslås och väljas till styrelsepost
– rätt att delta vid aktiviteter som anordnas för medlemmarna
– rätt att tillhandahålla kattungeförmedling, utställningsmentor och uppfödarmentor
– rätt att få annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida efter insänt och godkänt uppfödarprogram
– erhåller broschyren “Din Ragdoll” vid förstagångsmedlemskap i SRC
– rätt att ta del av SRC:s medlemsförmåner.

Familjemedlemskap innebär
– samtliga rättigheter som huvudmedlem men familjemedlemmen får inte SRC:s broschyr “Din Ragdoll”.

Kattungemedlemskap innebär
– rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
– rätt att delta på aktiviteter som anordnas för medlemmarna
– rätt att tillhandahålla kattungeförmedling, utställningsmentor och uppfödarmentor
– erhåller broschyren ”Din Ragdoll” vid förstagångsmedlemskap i SRC
– Medlemskapet tecknas av uppfödare åt kattungeköpare som inte tidigare år varit medlem i SRC. Som kattungeköpare räknas köpare av katt som är under 7 månader gammal vid tecknandet av medlemskapet.

§ 3.3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträde i klubben och därefter årligen före januari månads utgång. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Medlemsavgift inbetald efter 1 oktober gäller för nästkommande år.
Medlem som utträtt eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betald avgift. Detsamma gäller medlem under den period denne är avstängd.

§ 3.4 Utträde

Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda enligt § 3.3. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod skall styrelsen meddelas skriftligen.

§ 3.5 Uteslutning

Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligen till medlemmen. Eventuell överklagan av beslutet skall ske skriftligt inom tre veckor för behandling på styrelsemöte. Medlemmen är utesluten till dess annat beslut är taget.

§ 3.6 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att följa klubbens stadgar. Medlem som upptäcker djurplågeri, vanvård eller brott mot klubbens stadgar bör anmäla detta till sin kattklubb och/eller SRC:s styrelse.

§ 4 ÅRSMÖTET

§ 4.1 Årsmöte samt tidpunkt

Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. SRC:s styrelse ansvarar för årsmötets arrangemang.

§ 4.2 Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst 21 dagar innan mötet. Detta för att mötet ska vara beslutsmässigt. I kallelsen, som sker via klubbens hemsida, mail och SRC:s facebookgrupp, skall klart framgå tid och plats för mötet. I möteslokalen inför årsmötet tillhandahålles förslag till
dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och behandlingsärenden.

§ 4.3 Inkomna motioner och ärenden

Motioner och andra ärenden som medlemmar väcker till behandling, ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. För ärenden utöver dessa kan årsmötet ej fatta beslut.

§ 4.4 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgifter och arvoden
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Val av
      a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
      b) revisorer och revisorssuppleant
      c) valberedning
13. Motioner och övriga ärenden
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§ 4.5 Rösträtt

Varje huvudmedlem och familjemedlem som betalat fastställd medlemsavgift och som lägst blir 16 år under året, samt hedersmedlem har rösträtt. Röstning beträffande val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorsuppleanter samt valberedning sker genom personlig närvaro eller via poströstning. Poströstning kan ske via brev eller epost. Vid poströstning till relativ omröstning ska underskrivet röstkort vara valberedningen tillhanda senast tio dagar före mötet. Röstning i övriga ärenden sker genom personlig närvaro.

§ 4.6 Beslut

Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar och klubbens upplösande.

– Relativ omröstning används vid personval (den som får flest röster blir vald).
– Absolut majoritet används vid övriga ärenden (mer än hälften av rösterna skall falla på ett av valen).

Vid lika röstetal avgör mötesordföranden om denne är röstberättigad annars avgörs frågan genom lottdragning. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga skall inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot deltaga i behandlingen av ärendet och då framlägga sina synpunkter.

§ 4.7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det skall även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

§ 4.8 Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det skall klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och finns med i kallelsen skall behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 5 STYRELSEN

§ 5.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 7 ledamöter och 1-3 suppleanter. Dessa är ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande samt tre ordinarie ledamöter. Därutöver väljs suppleanterna att inträda vid ordinarie ledamots frånvaro. Årsmötet fattar beslut om antalet suppleanter det aktuella året.

§ 5.2 Val av styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Vid jämna årtal väljer årsmötet ordförande, kassör samt första och andra ledamot för en tid av två år. Vid udda årtal väljer årsmötet vice ordförande, sekreterare samt tredje ledamot för en tid av två år. Suppleanterna väljs av årsmötet för en tid av ett år.

§ 5.3 Styrelsens ansvar

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– tillställa revisorerna räkenskaper
– förbereda årsmöte

§ 5.4 Styrelseledamöters funktioner

Ordförande
Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid styrelse- och medlemsmöten samt ansvarig utgivare av hemsidan.

Vice ordförande
Är ordförande frånvarande ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe.

Sekreterare
Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möten samt för protokoll vid dessa. Sekreterare ansvarar även för att sammanfatta året i en verksamhetsberättelse.

Kassör
Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi samt lämnar löpande rapporter till styrelsen.

§ 5.5 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, då minst halva antalet ledamöter så begär eller om revisorerna så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsemöten skall genomföras minst två gånger per år och alltid protokollföras och justeras.

§ 5.6 Arvoden

Arvode utgår ej.

§ 6 REVISORER

§ 6.1 Val av revisorer

Revisorerna skall vara två till antalet jämte en suppleant. Revisorerna väljs av medlemmarna på årsmötet för en tid av två år med växelvis avgång. Suppleanten väljs för en tid av ett år.

§ 6.2 Revisorernas ansvar

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och övriga förtroendevaldas förvaltning, protokoll och räkenskaper. Revisorerna äger rätten att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara färdigställd och styrelsen tillhanda senast sista januari.

§ 7 VALBEREDNING

§ 7.1 Val av valberedning

Valberedningen består av två till tre ledamöter. Dessa väljs av medlemmarna på årsmötet för en tid av ett år.

§ 7.2 Valberedningens ansvar

Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, tillfråga och föreslå lämpliga personer till olika poster i klubben samt inför årsmötet göra en sammanställning över poströsterna till relativa omröstningar.

§ 8 FUNKTIONÄRER

§ 8.1 Val av funktionärer

SRC:s styrelse utser vid första sammanträdet efter årsmötet nedanstående funktionärer. En funktionär kan även vara styrelseledamot eller –suppleant.

– ett hälsoråd
– ett avelsråd
– ett aktivitetsråd
– en medlemsansvarig
– en mentorsansvarig
– en webmaster
– landsombud för Norge, Danmark och Finland

§ 8.2 Funktionärers ansvar

Hälsoråd
Hälsorådet ansvarar för att:
– hjälpa klubbens medlemmar i hälsofrågor
– handha administrationen för njurhälsoprogrammet
– vara en länk mellan klubben och hälsoprogram som SRC är anslutet till
– aktivt hålla sig uppdaterad kring hälsofrågor
– rapportera till och få nya uppdrag av SRC:s styrelse

Avelsråd
Avelsrådet ansvarar för att:
– hjälpa klubbens medlemmar i avelsfrågor
– tillhandahålla kattungeförmedling för klubbens medlemmar
– handha administrationen för SRC:s uppfödarprogram
– aktivt hålla sig uppdaterad kring avelsfrågor
– rapportera till och få nya uppdrag av SRC:s styrelse

Aktivitetsråd
Aktivitetsrådet ansvarar för att:
– aktivt hålla sig uppdaterad kring vad medlemmar har för önskemål om kommande aktiviteter
– aktivt hålla sig uppdaterad kring andra möjliga aktiviteter
– arrangera träffar, seminarier och andra typer av aktiviteter på uppdrag av och tillsammans med SRC:s styrelse.
– rapportera till och få nya uppdrag av SRC:s styrelse

Medlemsansvarig
Medlemsansvariges uppgifter är att:
– föra register över klubbens medlemmar
– skicka information till medlemmar
– rapportera till och få nya uppdrag av SRC:s styrelse

Mentorsansvarig
Mentorsansvariges uppgift är att:
– ansvara för organisation och utveckling av SRC:s utställnings- och uppfödarmentorprogram

Webmaster
Webmaster ansvarar för att:
– hålla SRC:s hemsida uppdaterad

Landsombud (för Norge, Danmark och Finland)
Landsombuden ansvarar för att:
– informera och representera medlemmarna i sitt hemland
– rapportera till och få nya uppdrag av SRC:s styrelse