Vi hälsar alla medlemmar välkomna till klubbens årsmöte!

2023 års möte kommer hållas digitalt via Teams, och vi hoppas att ni är många medlemmar som vill delta och tillsammans påverka klubbens framtid.  

Kallelse till årsmöte


Tid: Tisdagen den 14 mars kl 19:00

Plats: Online via Teams

Föranmälan krävs för alla som önskar delta på mötet genom anmälningsformuläret längre ner på den här sidan. Senast kl 17:00 på årsmötesdagen behöver vi ha din anmälan.

Mötets utlysning: Mötet är utlyst via mail samt via klubbens hemsida och sociala medier.

Förslag till styrelse- och funktionärsposter & övriga möteshandlingar: Finns att hämta på länken nedan. Poströster ska vara valberedningen till handa senast 6 mars. Dokumenten är lösenordsskyddade. Lösenordet hittar alla medlemmar i det kallelsemail som skickades ut 21/2. 

Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Mötet behörigen utlyst
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av justerare och rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter och arvoden
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 12 Val av
        a) styrelseledamöter och –suppleanter
        b) revisor och revisorsuppleant
        c) valberedning
§ 13 Motioner
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Anmäl dig till årsmötet

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.