Tid och Plats:

8 mars kl 14.00 i cafeterian på Conventum i samband med NERK:s utställning.
Adress: Conventum Arena i Örebro

Mötets utlysning: 

Mötet är utlyst via mail och via klubbens hemsida.

Valberedningens förslag: 

Ladda ner valberedningens förslag till 2020 års styrelse här >
Poströster ska vara valberedningen till handa senast 6 februari.

Dagordning för Scandinavian Ragdoll Clubs årsmöte den 8:a feb 2019 i Örebro.

§ 1         Årsmötets öppnande
§ 2         Fastställande av röstlängd
§ 3         Mötet behörigen utlyst
§ 4         Fastställande av dagordning
§ 5         Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6         Val av justerare och rösträknare
§ 7         Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
§ 8         Revisorernas berättelse
§ 9         Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10       Fastställande av medlemsavgifter för 2021
§ 11       Fastställande av arvoden
§ 12       Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 13       Val av styrelseledamöter och -suppleanter
               Ordförande, 2 år
               Sekreterare, 1 år (fyllnadsval)
               Kassör, 2 år
               Ledamot, 2 år
               Ledamot, 2 år
               Ledamot, 1 år (fyllnadsval)
               Suppleant, 1 år
               Suppleant, 1 år
               Suppleant, 1 år
               Suppleant, 1 år
§ 14       Val av revisor och revisorsuppleant
               Revisor, 1 år (fyllnadsval)
               Revisor, 2 år
               Revisorsuppleant, 1 år
§ 15       Val av valberedning
               Tre ledamöter, 1 år
§ 16       Motioner och övriga ärenden
§ 17       Prisutdelning Årets SRC-katter 2019
§ 18       Mötets avslutande

Välkommen!