TID OCH PLATS

20 januari i samband med NERK:s utställning i Örebro.
Mötet kommer hållas direkt efter panel för kat 1 i caféet på Conventum Arena. Caféet ligger en trappa upp inne i utställningshallen.

MÖTETS UTLYSNING

Mötet är utlyst via mail till medlemmar samt via klubbens hemsida.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Nedan visas valberedningens förslag till styrelsen 2018. Valsedel kan du ladda ner här >

Styrelseposter År Sittande Valberedningens förslag 2018
Ordförande 2 år Helene Lisnell Helene Lisnell
Vice ordförande (fyllnadsval) 1 år Anna-Karin Strand Marie Gerdin
Kassör 2 år Bitte Wadsten Bitte Wadsten
Ledamot 2 år Marie Gerdin Susanna Hansson
Ledamot 2 år Vakant Ann-Sofie Björnstjerna
Suppleant 1 år Ann-Sofie Björnstjerna Ulla Ekdahl
Suppleant 1 år Susanna Hansson Martina Rylander
Suppleant 1 år Vakant Evelina Hellenberg
Suppleant 1 år Helene Sartoft Anna Thisell
Revisor 2 år Vakant Vakant
Revisor (fyllnadsval) 1 år Vakant Vakant
Revisorsuppleant 1 år Vakant Vakant

 


DAGORDNING ÅRSMÖTE för 2017

Dagordning för Scandinavian Ragdoll Clubs årsmöte den 20:e januari 2018 i Örebro.

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Mötet behörigen utlyst
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av justerareoch rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för 2019
§ 11 Fastställande av arvoden
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 13 Val av styrelseledamöter och -suppleanter

Ordförande, 2 år
Vice ordförande, 1 år (fyllnadsval)
Kassör, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Suppleant, 1 år
Suppleant, 1 år
Suppleant, 1 år
Suppleant, 1 år

§ 14 Val av revisor och revisorsuppleant

Revisor, 1 år (fyllnadsval)
Revisor, 2 år
Revisorsuppleant, 1 år

§ 15 Val av valberedning

Tre ledamöter, 1 år

§ 16 Prisutdelning Årets SRC-katter 2017
§ 17 Mötets avslutande