Söndagen den 10:e augusti kommer vi att ha ett extra årsmöte. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Under mötet kommer fyllnadsval av sekreterare och revisor att ske, då de tidigare på egen begäran avslutat sina uppdrag under våren. Har du inte möjlighet att deltaga går det självklart bra att poströsta, se mer information nedan.

När?  10 augusti kl 11.00.
Var?  Herrfallet i Arboga.
Hur?  Anmäl att du kommer via info@scandinavianragdoll.com.

Varmt välkomna!
SRCs styrelse

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE

1.  Årsmötets öppnande

2.  Fastställande av röstlängd

3.  Mötet behörigen utlyst

4.  Fastställande av dagordning

5.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.  Val av justeringsmän och rösträknare

7.  Fyllnadsval av sekreterare

8. Fyllnadsval av suppleant (beroende på utgång av 7.)

9.  Fyllnadsval av revisor

10. Fyllnadsval av valberedning

11.  Övriga frågor

12.  Mötets avslutande

 

VALBARA POSTER

Sekreterare, fyllnadsval ca 6 månader
Sittande: Vakant
Inkomna förslag: Helene Lisnell

Suppleant, eventuellt fyllnadsval ca 6 månader
Sittande: Helene Lisnell
Inkomna förslag: Anna Karin Holm

Revisor, fyllnadsval ca 6 månader
Sittande: Vakant
Inkomna förslag: Birgitta Karlsson

Valberedning, fyllnadsval ca 6 månader
Sittande: Vakant
Inkomna förslag: Ulla Ekdahl, Annelie Nyborg, Gunilla Klasson

Då föreningen i dagsläget inte har någon valberedning, får förslag på ledamöter och funktionärer samt poströster skickas till info@scandinavianragdoll.com senast den 9 augusti.