2019-04-28, English text below

I skandinaven har vi många ragdollägare, uppfödare och utställare. Många av SRC:s medlemmar är utöver rasringen även anslutna till en FIFé-ansluten organisation för att kunna ställa ut och föda upp sina ragdollkatter. De skandinaviska organisationerna är SVERAK (Sverige), NRR (Norge), Felis Danica (Danmark) och Suomen Kissaliitto (Finland).

Varje år håller FIFé sin Generalförsamling (GF) där beslut tas som påverkar alla medlemsorganisationerna runt om i världen. Årets GF hålls den 30-31/5 i Bratislava och på agendan detta året finns förslag på en standardändring hos ragdollen som kommer från den franska medlemsorganistationen FFF.

Detta är en motion som påverkar ragdollens framtida utseende och utveckling om den röstas igenom. Så vitt vi vet har varken FIFé:s Breed Council eller någon annan rasspecifik förening för ragdoll blivit ombedda att lämna åsikter om förslaget innan det tagits vidare till FiFé:s generalförsamling av FFF.
Då argumenten för motionen är dåligt underbyggda, de nya formuleringarna bristfälliga och de föreslagna ändringarna lämnar utrymme för alldeles för stora tolkningsmöjligheter har SRC:s styrelse beslutat att engagera sig i frågan och har ställt sig bakom den rekommendation till avslag som skickats in till SVERAK:s protokollförda styrelsemöte den 27-28/4.

Då SRC är en skandinavisk rasring kommer vi även kontakta de norska, danska och finska GF-delegaterna med samma rekommendation.

SRC vill gärna uppmana alla sina medlemmar att hålla sig uppdaterade i rasspecifika frågor för att vi tillsammans ska kunna arbeta för ragdollens bästa. Om har åsikter om motionen som du vill att vi ska ta del av får du gärna skicka detta till oss på info@scandinavianragdoll.com.

FFF:s motion till standardändring hittar du på sidan 13-15 i agendan som länkas till här
Motiveringen till avslag som SRC ställt sig bakom kan man läsa här


Regarding the proposals from Fédération Féline Française (FFF)

In Scandinavia there are many ragdoll owners, breeders and exhibitors. Many of SRC’s members are also members of FIFé through SVERAK (Sweden), NRR (Norway), Felis Danica (Denmark) och Suomen Kissaliitto (Finland).

Each year, FIFé holds its General Assembly (GA) where decisions are made that affect all member organizations around the world. This year’s GA will be held on 30-31 / 5 in Bratislava and on the agenda this year there are proposals for a standard change in the ragdoll coming from the French member organization FFF.

These are proposals that affects the future appearance and development of the ragdoll if it is accepted. As far as we know no breed-specific association for ragdoll has been asked to submit opinions on the proposal before being passed on to the FiFé General Assembly by FFF.

Since the arguments for the proposals are poorly substantiated, the new formulations flawed and the proposed changes leave room for great interpretation possibilities, SRC’s board has decided to stand behind the recommendation for rejection submitted to SVERAK’s board meeting on 27-28/4.

As SRC is a Scandinavian club, we will also contact the Norwegian, Danish and Finnish GA delegates with the same recommendation.

SRC would like to urge all its members to stay updated on race-specific issues so that we can work together for the best of the Ragdoll. If you have opinions about the proposals that you want us to take part of, you can send it to us at info@scandinavianragdoll.com.

FFF:s proposal for standard change can be found on page 13-15 in the agenda here
The motivation for rejection that SRC support can be read here