Välj språk / Select language

Juni 2017

De senaste månaderna har SRC kontinuerligt arbetat med att kartlägga och ytterligare analysera stamtavlorna på de för oss kända fallen av dvärgväxta kattungar. Gemensamt för de dvärgväxta kattungarna är att de alla har Patriarca Gucci på både mammas och pappas sida i stamtavlan. Ibland ligger Gucci så långt bak som 8-9 generationer och detta avstånd kommer såklart att öka med tiden. Detta gör att Gucci inte alltid syns direkt i stamtavlan och det är viktigt som uppfödare att verkligen lära känna katternas stamtavlor vid planerade parningar. Gucci är född 2001-03-18 så undersök så många generationer bakåt i tiden som det krävs.

Det insamlade materialet och kartläggningen av densamma ligger till grund för SLU:s forskningsprojekt gällande dvärgväxt hos ragdoll, som även fått ekonomiska anslag från SKKs & Agrias forskningsfond för två år. Samtal om arbetet med dvärgväxtproblematiken pågår sedan några veckor tillbaka även med SVERAKs hälsoråd och de har tagit del av vår kartläggning vid ett möte mellan SRCs och SVERAKs representanter. I skrivande stund har vi vetskap om drygt 40-talet drabbade kattungar varav de flesta blivit registrerade i SVERAK. SRC har dock även fått vetskap om några drabbade katter utomlands. Alla de drabbade kattungarna delar samma genetiska bakgrund.

Statistik från tidigare avelsår

I Sverige under 2015 och 2016 gjordes det totalt 80 parningar där man dubblade Gucci från både mammans och pappans håll i stamtavlorna (av uppskattningsvis 1050-1150 kullar som gjordes totalt). I 18 av dessa 80 kullar föddes dvärgväxta kattungar. Detta gav en utfallsprocent på 22,5 % att få dvärgväxt i kullen vid dubbling på Gucci totalt sett.
All statistik är hämtad från FindUs och utifrån de dvärgar vi idag har vetskap om. Såklart finns en sannolikhet för mörkertal då SRC antagligen inte har vetskap om alla drabbade kattungar.

Källa: FindUs

Totalt antal kullar dubblade på Gucci

Antal kullar med kända dvärgar

Procent drabbade kullar

Dubblingar 2015

33

7

21,2 %

Dubblingar 2016

47

11

23,4 %

Dubblingar totalt 2015-2016

80

18

22,5 %

Nuvarande lågrisklinjer

Vid kartläggningen har det visat sig att några av de katter som finns efter Seierø’s Prima Donna (Guccis dotter) oss veterligen inte har gett dvärgväxta kattungar i svensk avel idag. Detta trots att upprepade riskparningar med konstaterade och närliggande bärare skett sedan 2010. Katterna i fråga är Hvenhildas Rufus, Hvenhildas Rakel och Hvenhildas Ulrik. SRC bedömer utifrån den information som finns tillgänglig idag att katter efter dessa tre individer borde kunna anses innebära en låg risk för dvärgväxt vid dubblering. Inga garantier kan dock ges på grund av eventuellt mörkertal och därför uppmanas uppfödare ändå till försiktighet. Det finns dock fler grenar efter just Prima Donna i avel i Sverige och utomlands men dessa kan vi idag inte betrakta som lågrisklinjer. Därför väljer vi att nämna just dessa tre ovanstående avkommor vid namn, då vi sett att just dessa utsatts för riskparningar upprepade gånger och ingen information om födda dvärgar har nått SRC.

22 av de 80 dubblerade parningarna som genomfördes under 2015 & 2016 gjordes med de tre lågrisklinjerna vi nämnt ovan på en eller båda sidor. Dessa kombinationer tycks alltså inte ha gett några dvärgväxta kattungar oss veterligen. Med dessa lågrisklinjer borträknade gjordes alltså 58 stycken (80-22=58) dubblingar, och utifrån de uppgifter vi har så resulterade 18 stycken av dessa parningar i dvärgväxta kattungar. Det innebär att det under dessa år var en risk på 31,0 % för dvärgväxt när man dubblade på Gucci (borträknat lågrisklinjerna).

Källa: FindUs

Totalt antal kullar dubblade på Gucci

Antal kullar med kända dvärgar

Procent drabbade kullar

Antal dubblade kullar med "lågrisklinjerna" borträknade

Procent drabbade kullar med "lågrisklinjerna" borträknade

Dubblingar 2015

33

7

21,2 %

27

25,9 %

Dubblingar 2016

47

11

23,4 %

31

35,5 %

Dubblingar totalt 2015-2016

80

18

22,5 %

58

31,0 %

Sammanfattning och avelsråd

Utifrån resultatet av kartläggningen så är vår fortsatta rekommendation att inte dubbla Gucci i sina parningar. Vi rekommenderar även att man använder sunt förnuft gällande nuvarande lågrisklinjerna då informationen snabbt kan komma att revideras om det dyker upp dvärgväxta kattungar även i dessa grenar. Vi vill även belysa vikten av att göra helt fria parningar i den mån man har möjlighet, detta för att inte blanda in den aktuella linjen i onödigt många stamtavlor i väntan på besked angående DNA-test.

Att undersöka vilka linjer som kan innebära ingen eller låg risk för dvärgväxt är viktigt för att bibehålla god bredd i genpoolen på sikt. Särskilt viktigt blir detta om det skulle visa sig att ett genetiskt test inte är möjligt för SLU att framställa. Genom att vi hjälps åt att samla in mer information så kan vi tillsammans få fram fler linjer som kan anses “säkrare” att använda i avel utan att fler dvärgar ska behöva födas. Alla tips, idéer och funderingar är av värde och kan självklart även sändas in anonymt om så önskas. Länk till tipsformuläret hittar man HÄR.

Alla katter med Gucci i stamtavlan är såklart inte bärare av genen för dvärgväxt. Vid recessiv/kodominant nedärvning så är chansen/risken att anlaget antingen faller bort eller följer med 50% vid varje generation. Men för att avgöra om en katt kan anses ha låg risk så behöver man hitta parningar där katten har utsatts för hög risk genom parning med konstaterad bärare eller med konstaterad bärare nära i stamtavlan. Ibland kan man behöva följa en katt genom flera generationer för att kunna dra slutsatsen att den faktiskt har en låg risk att vara bärare.

Slutligen…

Avslutningsvis vill vi tacka er alla för tips och information som gjort att vi kunnat sammanställa denna kartläggning som ger en första överblick av dvärgväxtproblematiken idag.
Fortsätt dela med er av era erfarenheter och var öppna gentemot varandra, uppfödare emellan. Det ligger i allas intresse att få reda på hur det ser ut gällande konstaterade bärare i sina avelskatters stamtavlor, särskilt då vi i dagsläget inte har tillgång till något DNA-test. Den information som vi har fått till oss via SRCs kanaler har blivit lämnad under förutsättning att informationen kan komma att presenteras i avidentifierad form. Med hänsyn till detta kommer vi i dagsläget inte att delge namn på vilka katterier/katter som blivit drabbade av dvärgväxt i kullarna. Vår bedömning när vi lade upp vårt tipsformulär var, och är än idag, att vi har större möjlighet att få information skickad till oss om uppgiftslämnaren har möjlighet att vara anonym.